Liên Hệ

Thông tin liên hệ  : Bác Sĩ Cư 

Địa chỉ  : 542 Phố Lại, Phường Trân Nga, Quận Cù Duyên Thái Nguyên
Phone   : +84-67-226-2861
Email    : bacsidental@trongrangimplant.com